Algemene voorwaarden Tech-Plus B.V./versie02/01-08-2021

Tech-Plus B.V. – Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 Werkingssfeer
Artikel 2 Definities
Artikel 3 Aanvang en beëindiging van Opdracht
Artikel 4 Het aangaan van een arbeidsverhouding met Uitzendkracht
Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid
Artikel 6 Opschortingsrecht
Artikel 7 Werkprocedure
Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden
Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
Artikel 10 Functie en beloning
Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht
Artikel 12 Arbeidsomstandigheden
Artikel 13 Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Artikel 14 Opdrachtgeverstarief
Artikel 15 Facturatie
Artikel 16 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
Artikel 17 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
Artikel 18 Intellectuele en industriële eigendom
Artikel 19 Betaling en gevolgen wanbetaling
Artikel 20 Geheimhouding
Artikel 21 Verificatie-, bewaarplicht en privacy
Artikel 22 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Artikel 23 Medezeggenschap
Artikel 24 Payrollen
Artikel 25 Werving en Selectie
Artikel 26 Overeenkomsten van Opdracht
Artikel 27 Bemiddeling
Artikel 28 Overmacht
Artikel 29 Geschillen
Artikel 30 Slotbepaling
Algemene voorwaarden Tech-Plus B.V./versie02/01-08-2021 2
Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige
  overeenkomsten van Tech-Plus B.V.;
 2. 2. De Algemene Voorwaarden bij nieuwe dan wel opvolgende opdrachten na aanvang van de Opdracht
  stilzwijgend worden aanvaardt;
  3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing;
  4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk
  overeengekomen.
  Artikel 2 Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Tech-Plus B.V.: Opdrachtnemer in deze als een in Nederland gevestigde onderneming die op basis
  van een overeenkomst Uitzendkrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers of
  Overeenkomsten van Opdracht aangaat, verder te noemen Tech-Plus;
  2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690
  Burgerlijk Wetboek (BW) is aangegaan met Tech-Plus of Opdrachtnemer teneinde arbeid te
  verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde dan wel die persoon die als
  kandidaat aan Opdrachtgever is voorgesteld in het kader ter beschikking stellen van arbeid dan wel
  Werving en Selectie;
  3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Uitzendkracht werkzaamheden onder
  diens leiding en toezicht in het kader van een Opdracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel laat
  uitvoeren dan wel overeenkomsten van Opdracht verstrekt;
  4. Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Uitzendkracht via Tech-Plus
  werkzaamheden onder leiding en toezicht van een Opdrachtgever in het kader van een Opdracht als
  bedoeld in lid 5 van dit artikel (doorlenen) laat uitvoeren dan wel een Overeenkomst van Opdracht
  als bedoeld in lid 16 van dit artikel van Tech-Plus aanvaard;
  5. Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Tech-Plus dan wel tussen Tech-Plus en
  Opdrachtnemer op grond waarvan een enkele Uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door
  of via (doorlenen) Tech-Plus aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens
  leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgevers-,
  Opdrachtnemerstarief dan wel de overeenkomst tot uitbesteding van werk in relatie tot lid 16 en 17
  van dit artikel zulks tegen betaling van het aanneemtarief;
  6. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader van een Opdracht;
  7. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Tech-Plus dan wel
  Opdrachtnemer en de Uitzendkracht, al dan niet onder toepassing van de CAO, inhoudend dat de
  arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de
  Uitzendkracht door of via Tech-Plus aan Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtgever ten einde
  komt (artikel 7:691 lid 2 BW);
  8. CAO: voor zover Tech-Plus lid is van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en
  Uitzendondernemingen (NBBU), de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten van de
  NBBU en in andere situaties de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten en, gesloten
  tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en de daarop van toepassing
  zijnde sociale partners en/of de collectieve arbeidsovereenkomst welke van toepassing is bij
  Opdrachtgever of (algemeen verbindend verklaard) in de sector waarbinnen Opdrachtgever
  werkzaam is;
  9. Eigen bedrijfsregeling: de bij Opdrachtgever van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden die gelden
  voor bij Opdrachtgever in dienst zijnde werknemers voor zover er bij Opdrachtgever geen (algemeen
  verbindende) collectieve overeenkomst van toepassing is dan wel aanvullingen hierop;
  10. Opdrachtgeverstarief: het door Opdrachtgever aan Tech-Plus verschuldigde tarief, exclusief
  toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld;
  11. Opdrachtnemerstarief: het door Tech-Plus aan Opdrachtnemer verschuldigde tarief, exclusief
  toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld;
  12. Payroll-overeenkomst: de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7: 692 BW waarbij de
  Uitzendkracht door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de
  werkgever exclusief ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan
  de werkgever verstrekte – in beginsel langdurige - Opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en
  leiding van de derde. De payroll-overeenkomst komt tot stand na werving van de Uitzendkracht door
  Algemene voorwaarden Tech-Plus B.V./versie02/01-08-2021 3
  de derde en niet door Tech-Plus. Tech-Plus vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege
  als werkgever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in
  het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie;
  13. Payrollen: het door Tech-Plus ter beschikking stellen van een Uitzendkracht aan een derde
  krachtens een payroll-overeenkomst als bedoeld onder punt 12 in dit artikel;
  14. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van Opdrachtgever,
  werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Uitzendkracht uitoefent.
  De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO uit de navolgende elementen:
  a. Het geldende periodeloon in de schaal;
  b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van Tech-Plus te compenseren in
  tijd of geld);
  c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag),
  vuil- en onaangenaam werk en ploegentoeslagen;
  d. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij Opdrachtgever bepaald;
  e. Kostenvergoedingen (voor zover Tech-Plus deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);
  f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij Opdrachtgever bepaald;
  Voor zover er ten aanzien van de opgesomde elementen wijzigingen optreden in de redactie van de
  CAO, zullen de dan actuele elementen onderdeel zijn van de definitie;
  15. Vakkrachtenregeling: de specifieke bepaling(en) voor Uitzendkrachten in de CAO, die betrekking
  hebben op de beloning van Uitzendkrachten die vallen onder het begrip vakkrachten en
  dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de ter
  beschikkingstelling van de Uitzendkracht bij de betreffende Opdrachtgever;
  16. Overeenkomst van Opdracht: het door middel van overeenkomst aanvaarden van uitbesteed werk,
  niet zijnde tewerkstelling, van een Opdrachtgever, zo ook met tussenkomst van Tech-Plus het
  doorgeleiden door middel van een overeenkomst van uitbesteed werk naar derden toe;
  17. Zelfstandige zonder personeel: een natuurlijk persoon die onder eigen leiding en toezicht en voor
  eigen risico een onderneming drijft en als zodanig Opdrachten van derden aanvaardt. Hieronder
  wordt ook verstaan de Directeur-grootaandeelhouder (Dga) van een besloten vennootschap;
  18. Aanneemtarief: het door Opdrachtgever aan Tech-Plus dan wel Tech-Plus aan Opdrachtnemer
  verschuldigde tarief gebaseerd op de wijze van uitvoering van een overeenkomst van Opdracht;
  19. Bemiddeling: het in Opdracht van een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) verzorgen van
  overeengekomen administratieve en/of ondersteunende werkzaamheden in het kader van door de
  ZZP-er gesloten overeenkomsten van Opdracht en/of aanneming van werk met een derde (klant)
  zonder dat Tech-Plus aangemerkt kan worden als een ketenpartij;
  20. Werving en Selectie: de activiteiten van Tech-Plus ten behoeve van het tot stand komen van een
  overeenkomst tussen Opdrachtgever en een door Tech-Plus voorgestelde (kandidaat) werknemer
  (Uitzendkracht);
  21. Verwerkersovereenkomst: Een op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)
  verlangde overeenkomst tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer dan wel voor een goede
  bedrijfsvoering van Tech-Plus ingehuurde derde waarin bepalingen worden vastgelegd ten aanzien
  van een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de Opdracht met betrekking tot
  persoonsgegevens, of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
  geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
  bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
  verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen
  of vernietigen.
  Artikel 3 Aanvang en beëindiging van Opdracht
  1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd waaronder begrepen:
  a. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan:
  i. óf voor een vaste periode;
  ii. óf voor een bepaalbare periode;
  iii. óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt;
  b. De Opdracht voor onbepaalde duur is onbegrensd in duur onder toepassing van lid 4 van dit
  artikel;
  2. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen
  tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet;
  Algemene voorwaarden Tech-Plus B.V./versie02/01-08-2021 4
  3. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk tenzij schriftelijk anders
  is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met
  een opzegtermijn van twee kalendermaanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden;
  4. De Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een
  opzegtermijn van twee kalendermaanden;
  5. Als Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit een
  tussen Partijen gesloten overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Tech-Plus
  gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige
  schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal Opdrachtgever aan Tech-
  Plus financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank) garantie. De omvang
  van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van Opdrachtgever
  volgens de gesloten overeenkomst. Als naar het oordeel van Tech-Plus er gerede twijfels bestaan
  omtrent de financiële positie van Opdrachtgever zal hij aan Tech-Plus op haar verzoek de financiële
  zekerheid verschaffen;
  6. Elke Opdracht onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding
  van de Opdracht inroept omdat:
  a. de andere partij in verzuim is;
  b. de andere partij geliquideerd is;
  c. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft
  aangevraagd;
  d. Indien Tech-Plus de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van
  Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van
  Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit
  leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Tech-Plus voor de schade die Opdrachtgever dan wel
  Opdrachtnemer dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van
  Tech-Plus op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn;
  7. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de
  Opdracht door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan Tech-Plus -en indirect
  aan Opdrachtnemer - om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum
  waarop de Opdracht rechtsgeldig is beëindigd, respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig
  is ontbonden;
  8. Indien tussen de Uitzendkracht en Tech-Plus dan wel Opdrachtnemer het uitzendbeding geldt,
  eindigt de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht op verzoek van Opdrachtgever – en indirect
  voor Opdrachtnemer - op het moment dat de Uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te
  verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt Opdrachtgever geacht dit verzoek
  te hebben gedaan. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Tech-Plus dan wel
  Tech-Plus aan Opdrachtnemer bevestigen;
  9. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Tech-Plus de Uitzendkracht niet
  meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Tech-Plus dan wel
  Opdrachtnemer en de Uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend
  wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Tech-Plus dan wel Opdrachtnemer
  schieten in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en zijn evenmin aansprakelijk
  voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.
  Artikel 4 Het aangaan van een arbeidsverhouding met Uitzendkracht
  1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een
  Uitzendkracht verstaan:
  a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of
  een overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever met de Uitzendkracht;
  b. het laten ter beschikking stellen van de betreffende Uitzendkracht aan Opdrachtgever door een
  derde (bijvoorbeeld een andere detacherings- of uitzendonderneming);
  c. het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitzendkracht met een derde, waarbij
  Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan
  wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW);
  2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Uitzendkracht tevens verstaan:
  a. de aspirant-Uitzendkracht die bij Tech-Plus of Opdrachtnemer is ingeschreven;
  b. de (aspirant-)Uitzendkracht die is voorgesteld aan Opdrachtgever;
  Algemene voorwaarden Tech-Plus B.V./versie02/01-08-2021 5
  c. de Uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan zes maanden voor het aangaan van
  de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is geëindigd;
  3. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Uitzendkracht
  indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde;
  4. Opdrachtgever brengt Tech-Plus schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Uitzendkracht
  een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven;
  5. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan indien en voor zover de
  Uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met Tech-Plus dan wel Opdrachtnemer niet rechtsgeldig kan
  doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover Opdrachtgever de Opdracht met Tech-
  Plus niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft;
  6. Indien Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 3 tot en met 5 bepaalde een
  arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de
  Uitzendkracht gedurende 6240 uur aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is Opdrachtgever
  aan Tech-Plus een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 50% van het laatstelijk geldende
  Opdrachtgeverstarief voor de betrokken Uitzendkracht over de resterende uren. De ‘resterende uren’
  worden als volgt berekend: 6240 uur minus het aantal uren dat de Uitzendkracht reeds ter
  beschikking is gesteld aan Opdrachtgever;
  7. Opdrachtgever is de in het vorige lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de Uitzendkracht
  binnen twaalf maanden nadat de terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd,
  rechtstreeks of via derden bij Opdrachtgever solliciteert, of indien Opdrachtgever de Uitzendkracht
  binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks
  of via derden benadert, en Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht
  een arbeidsverhouding aangaat;
  8. Indien een Uitzendkracht door tussenkomst van Tech-Plus aan een mogelijke Opdrachtgever is
  voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever met die Uitzendkracht een arbeidsverhouding
  aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze
  mogelijke Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 50% van het Opdrachtgevers-tarief, dat
  voor de betrokken Uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over 6240 uur, indien de
  terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. Opdrachtgever is deze vergoeding altijd
  verschuldigd indien Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Tech-Plus in contact is
  gekomen met de Uitzendkracht. Ook indien de Uitzendkracht binnen zes maanden nadat het contact
  tot stand is gekomen rechtstreeks, via Opdrachtnemer of via derden bij Opdrachtgever solliciteert of
  indien Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen twaalf maanden nadat het contact tot stand is
  gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende
  Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals
  genoemd in de eerste volzin van dit lid;
  9. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Uitzendkracht tijdens een Opdracht
  die tussentijds opzegbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens Opdracht
  overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is Opdrachtgever echter gehouden
  de schade te vergoeden die Tech-Plus hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op het
  Opdrachtgeverstarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende Opdracht;
  10. Indien Opdrachtgever met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een Opdracht
  die niet tussentijds opzegbaar is, is Opdrachtgever gehouden het overeengekomen
  Opdrachtgeverstarief voor de betreffende Uitzendkracht voor de resterende duur van de Opdracht
  te voldoen. Daarnaast dient Opdrachtgever de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te
  voldoen, voor zover van toepassing;
  11. Het Opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per
  periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of
  gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de Opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet
  geëindigd, met een minimum van twintig uur per week;
  12. Een afwijkend percentage, voor een in de leden 6 tot met 10 van dit artikel genoemde vergoeding
  van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken Uitzendkracht in de in de leden
  genoemde omstandigheden voor Tech-Plus en Opdrachtgever, is slechts van toepassing indien dit
  een afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen;
  13. Het bepaalde in artikel 19 is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit
  hoofde van dit artikel 4.
  Algemene voorwaarden Tech-Plus B.V./versie02/01-08-2021 6
  Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid
  1. Tech-Plus is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Uitzendkracht
  aan te bieden. Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen;
  2. Tech-Plus is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van
  een ter beschikking gestelde Uitzendkracht door een andere Uitzendkracht onder voortzetting van
  de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Tech-Plus, behoud van
  werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn
  voor de uitzendbranche. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden
  afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren;
  3. Tech-Plus schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is bovendien niet gehouden tot
  vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Tech-Plus om welke reden dan
  ook een (vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang
  als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen;
  4. Tech-Plus is gerechtigd de Uitzendkracht via derden (Opdrachtnemer) in te huren en door te lenen
  aan Opdrachtgever voor zover er sprake is een NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming. Tech-
  Plus ziet erop toe dat de Uitzendkracht bij Opdrachtnemer in dienst is en niet alsnog via derden wordt
  ingehuurd, tenzij Tech-Plus en Opdrachtgever alsnog expliciete schriftelijke toestemming verlenen.
  Randvoorwaarde is altijd dat ook de derde partij een NEN4400-1 gecertificeerde onderneming
  behoort te zijn en dat alle tussen Tech-Plus en Opdrachtnemer overeengekomen voorwaarden en
  verplichtingen integraal van toepassing zijn op de overeenkomst met de derde. Opdrachtnemer heeft
  de verplichting om voortdurend te beoordelen of de derde partij een NEN 4400-1 gecertificeerde dan
  wel Stichting Normering Arbeid (SNA-) geregistreerde onderneming is en heeft een directe
  informatieplicht aan Tech-Plus indien er wijzigingen optreden. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor
  zover Opdrachtgever en Tech-Plus hierdoor schade oplopen;
  5. Opdrachtnemer is slechts met een expliciete schriftelijke toestemming van Tech-Plus gerechtigd om
  gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Uitzendkracht aan te bieden.
  Opdrachtnemer is gerechtigd aan Tech-Plus een voorstel te doen tot vervanging van een ter
  beschikking gestelde Uitzendkracht zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van
  Opdrachtnemer, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het
  bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. Tech-Plus zal in dit geval het verzoek ter kennis
  brengen van Opdrachtgever.
  Artikel 6 Opschortingsrecht
  1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn niet gerechtigd de tewerkstelling van de Uitzendkracht
  tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel
  6:75 BW en artikel 28 van de Algemene Voorwaarden;
  2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien (cumulatief):
  a. Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
  b. Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Uitzendkracht niet te werk
  kan worden gesteld én;
  c. Tech-Plus jegens de Uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de
  loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO. Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting
  het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd;
  3. Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar
  Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Uitzendkracht of de Uitzendkracht niet te werk kan
  stellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Opdracht onverkort aan Tech-Plus het
  Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens
  Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren;
  4. Tech-Plus is jegens Opdrachtnemer onder opgaaf van redenen gerechtigd de tewerkstelling van de
  Uitzendkracht in andere omstandigheden als vermeld in lid 2 tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te
  schorten. Tech-Plus is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
  Artikel 7 Werkprocedure
  1. Opdrachtgever verstrekt Tech-Plus voor aanvang van de Opdracht een accurate omschrijving van
  de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats,
  arbeidsomstandigheden, de beoogde looptijd van de Opdracht en andere specifieke informatie
  Algemene voorwaarden Tech-Plus B.V./versie02/01-08-2021 7
  hierop betrekking hebbend vanuit een bij Opdrachtgever van toepassing zijnde CAO dan wel Eigen
  bedrijfsregeling;
  2. Tech-Plus bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende
  hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende
  Uitzendkrachten, welke Uitzendkrachten zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de
  Opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Uitzendkracht af te wijzen, waardoor de
  terbeschikkingstelling van de voorgestelde Uitzendkracht geen doorgang vindt;
  3. Tech-Plus schiet niet te kort jegens Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer en is niet gehouden tot
  vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en Tech-Plus
  voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van
  Opdrachtgever om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet
  binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling
  van een Uitzendkracht;
  4. Tech-Plus dan wel Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten
  van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij
  Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een
  schriftelijke klacht ter zake bij Tech-Plus indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of
  bewuste roekeloosheid van Tech-Plus bij de selectie. Voor zover er sprake is van een
  Opdrachtnemer waarop de klacht van toepassing is, is hij aansprakelijk voor het gestelde in dit lid
  en heeft Opdrachtgever een zelfstandige vordering op Opdrachtnemer;
  5. Voor zover Opdrachtgever namens Tech-Plus dan wel Opdrachtnemer de identiteit van een
  Uitzendkracht heeft vastgesteld voor aanvang van de arbeid overtuigt Opdrachtgever zich van de
  echtheid, juistheid en geldigheid van het identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de
  identificatieplicht en dat het betreffende document is afgegeven voor de betreffende Uitzendkracht.
  Voor zover van toepassing overtuigt Opdrachtgever zich ook van de arbeidsgerechtigheid van de
  Uitzendkracht. Opdrachtgever maakt van het identiteitsbewijs een goed leesbaar kopie ten behoeve
  van Tech-Plus dan wel Opdrachtnemer en vult een formulier in waarin de identiteitsvaststelling wordt
  vastgelegd;
  6. Opdrachtgever stelt Tech-Plus in de gelegenheid om de juistheid van de procedure van de
  identiteitsvaststelling en toets van arbeidsgerechtigheid bij Opdrachtgever en Opdrachtnemer te
  beoordelen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen tevens een inspectie-instelling ter controle op
  de naleving van de NEN 4400-1, voor zover dit op Tech-Plus van toepassing is, in de gelegenheid
  deze procedure bij Opdrachtgever te beoordelen;
  7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tech-Plus zaken aan de
  Uitzendkracht ter beschikking te stellen die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt,
  zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief) een (lease)auto of telefoon. Tech-Plus kan aan de schriftelijke
  toestemming nadere voorwaarden stellen en Opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden
  uitvoering te geven en te voorkomen dat Tech-Plus enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter
  beschikking stelling van de zaken door Opdrachtgever aan de Uitzendkracht.
  Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden
  1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht bij Opdrachtgever worden vastgelegd in
  een arbeidsovereenkomst of Opdrachtbevestiging dan wel anders overeengekomen. De werktijden,
  de arbeidsduur en de rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan bij Opdrachtgever ter zake
  gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in, dat de
  arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten.
  Opdrachtgever ziet erop toe dat de Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de
  overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt;
  2. Vakantie en (bijzonder) verlof van de Uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO en
  geschiedt in overleg met Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
  Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
  1. Opdrachtgever dient Tech-Plus bij het aangaan van de Opdracht te informeren omtrent eventuele
  bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht, opdat
  Tech-Plus deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de
  arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een
  Algemene voorwaarden Tech-Plus B.V./versie02/01-08-2021 8
  bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht,
  dient Opdrachtgever Tech-Plus onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren;
  2. Indien Opdrachtgever nalaat om Tech-Plus tijdig te informeren, is Opdrachtgever gehouden voor de
  duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Tech-Plus het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het
  krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren
  per periode.
  Artikel 10 Functie en beloning
  1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de juiste en volledige omschrijving van de
  door de Uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling
  van Opdrachtgever en CAO, indien van toepassing;
  2. De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en (onbelaste)
  kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO dan wel Eigen bedrijfsregeling (daaronder
  mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en
  regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
  Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid van deze gegevens en bescheiden, ook al komen
  deze gegevens van derden;
  3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet
  overeenstemt met de werkelijk door de Uitzendkracht uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan
  Tech-Plus onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De
  beloning van de Uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe
  functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de Opdracht worden aangepast, indien
  Tech-Plus en/of de Uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep
  op wet- en regelgeving, de CAO, Eigen bedrijfsregeling en/of de inlenersbeloning. Indien de
  aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Tech-Plus dan wel Opdrachtnemer de beloning
  van de Uitzendkracht én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit
  gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Tech-
  Plus verschuldigd;
  4. Met ingang van de eerste werkdag van de Uitzendkracht wordt de inlenersbeloning toegepast en/of
  indien er sprake is van een vakkrachten regeling, past Tech-Plus dan wel Opdrachtnemer de
  vakkrachtenregeling vanaf de eerste werkdag van de Uitzendkracht, tenzij Tech-Plus op basis van
  de CAO andere inschalingen voor doelgroepen kan toepassen;
  5. Opdrachtgever stelt Tech-Plus dan wel Tech-Plus stelt Opdrachtnemer onverwijld, juist en volledig
  op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen;
  6. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen)
  en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien
  van toepassing - de inlenersbeloning en wordt aan Opdrachtgever doorberekend;
  7. De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en (onbelaste)
  kostenvergoedingen, wordt door Opdrachtnemer conform de CAO - daaronder mede begrepen de
  bepalingen omtrent de inlenersbeloning of vakkrachtenregeling – dan wel Eigen bedrijfsregeling en
  de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks op basis van eigen onderzoek dan wel aan de
  hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving beloond. Tech-Plus sluit iedere
  aansprakelijkheid uit voor zover de informatie is verstrekt door Opdrachtgever dan wel verkregen
  door eigen onderzoek van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer vrijwaart Tech-Plus voor vorderingen
  van derden.
  Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht
  1. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de
  leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige
  wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is;
  2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen,
  dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze
  derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door
  Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een
  groep (concern) is verbonden;
  Algemene voorwaarden Tech-Plus B.V./versie02/01-08-2021 9
  3. Opdrachtgever kan de Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en
  voorwaarden bepaalde, indien zowel Tech-Plus, Opdrachtnemer indien van toepassing, en de
  Uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd;
  4. Tewerkstelling van de Uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde
  Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor
  bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met zowel Tech-Plus, Opdrachtnemer indien
  van toepassing, en de Uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd;
  5. Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem
  toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd
  of tenietgegaan;
  6. Tech-Plus is tegenover Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet aansprakelijkheid voor schaden en
  verliezen aan Opdrachtgever, derden dan wel aan de Uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of
  nalaten van de Uitzendkracht;
  7. Tech-Plus is tegenover Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor verbintenissen die
  Uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden,
  al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden;
  8. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie
  arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en zorgt dat Uitzendkracht gelijke toegang heeft tot de
  bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en
  vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke
  of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd
  is. De Opdrachtgever, verklaart zich eveneens uitdrukkelijk bekend met artikel 8b Waadi en zorgt
  ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht
  aan Uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  heeft als de werknemers van zijn onderneming;
  9. Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrijwaren Tech-Plus voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten
  met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Tech-Plus als werkgever van de
  Uitzendkracht - direct of indirect – ter zake van de in leden 5, 6, 7 en 8 van dit artikel bedoelde
  schaden, verliezen en verbintenissen;
  10. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen
  aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Tech-Plus verstrekt
  Opdrachtgever en Opdrachtnemer een bewijs van verzekering.
  Artikel 12 Arbeidsomstandigheden
  Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt
  aangemerkt als werkgever. In dat licht gelden de volgende voorwaarden:
  1. Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht, Tech-Plus en Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de
  nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee
  samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid, gezondheid
  en welzijn op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen;
  2. Opdrachtgever is gehouden om aan de Uitzendkracht en aan Tech-Plus tijdig, in ieder geval één
  werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de
  verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
  Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn
  onderneming gehanteerde Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RIE);
  3. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever,
  indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor
  zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage
  wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid
  kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende
  maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever
  informeert Tech-Plus zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt
  een kopie van de opgestelde rapportage;
  4. Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht vergoeden - en Tech-Plus en Opdrachtnemer vrijwaren
  tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand)
  die de Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor